tertuasin.ru

Практичні і лабораторні заняття з психології

Функції лабораторних робіт і практичних занять у викладанні психології. З досвіду навчання відомо, що різні форми практичної діяльності студентів істотно підвищують міцність засвоєння і закріплення досліджуваних знань і умінь. Цій меті служать лабораторні роботи і практичні заняття. Вони складають важливу частину теоретичної і практичної підготовки студентів. Їх кількість і тематика фіксуються в робочій програмі дисципліни, що розробляється викладачем.

Лабораторні роботи та практичні заняття проводяться за багатьма математичним, природничо і фахових дисциплін та можуть бути спрямовані на вирішення наступних навчальних завдань:

1) узагальнення, систематизацію, поглиблення, закріплення отриманих теоретичних знань з конкретних тем;

2) формування умінь застосовувати отримані знання на практиці,

3) розвиток інтелектуальних умінь у майбутніх фахівців: аналітичних, проектувальних і ін .;

4) вироблення таких професійно значущих якостей, як самостійність, відповідальність, точність, творча ініціатива.

Можна виділити наступні основні функції лабораторних робіт і практичних занять з психології:

1) закріплення теоретичних знань на практиці;

2) засвоєння умінь дослідницької роботи;

3) засвоєння умінь практичної психологічної роботи;

4) застосування теоретичних знань для вирішення практичних завдань;

5) самопізнання учня або студента;

6) саморозвиток учня або студента.

Відповідні завдання ставляться викладачем при плануванні кожної роботи. В рамках різних освітніх програм і окремих занять вони

можуть поєднуватися один з одним або ж окремі завдання можуть висуватися на перший план.

Лабораторні роботи та практичні заняття мають різні дидактичні цілі. Провідною дидактичною метою лабораторних робіт є експериментальне підтвердження і перевірка певних теоретичних положень (закономірностей, залежностей). Провідною дидактичною метою практичних занять є формування практичних умінь - професійних (умінь виконувати певні дії, операції, необхідні в професійній діяльності) або навчальних (умінь вирішувати навчальні завдання, необхідні в подальшій навчальній діяльності).

Звичайно, у багатьох випадках обидві дидактичні цілі тісно переплітаються, тому деякі види навчальних занять називають лабораторно-практичними. В процесі проведення лабораторних і практичних занять з психології:

1) студенти, з одного боку, знаходять підтвердження теоретичних положень, переконуються в наявності певних закономірностей і залежностей;

2) з іншого боку, у них формуються практичні вміння та навички організації та проведення психологічного дослідження, вміння спостерігати,

порівнювати, аналізувати, обробляти дані емпіричного дослідження, встановлювати залежності, робити висновки і узагальнення, оформляти

результати дослідження.

При виборі змісту і обсягу лабораторно-практичних занять слід виходити:

1) з складності навчального матеріалу для засвоєння;

2) з внутріпредметних і міжпредметних зв`язків;

3) з значущості досліджуваних теоретичних положень для майбутньої професійної діяльності;

4) з того, яке місце займає конкретна робота в сукупності навчальних робіт;

5) із значущості лабораторно-практичних занять для формування цілісного уявлення про зміст навчальної дисципліни.

Типовими завданнями для лабораторних і практичних занять з психології є:

1) демонстраційний експеримент;

2) індивідуальні завдання;

3) групові завдання;

4) експеримент в парах (підгрупах);

5) вирішення психологічних завдань;

6) групова дискусія;

7) ділова гра, що моделює професійні завдання.

Організація і проведення лабораторних робіт і практичних занять.

При проведенні лабораторних робіт і практичних занять навчальна група ділиться на підгрупи, що дає ряд переваг в організації заняття. Викладач має більше можливостей для ефективного керівництва діяльністю малих груп та окремих студентів та надання їм своєчасної допомоги в навчально-виховної роботи. Багато лабораторні роботи проводяться в спеціально обладнаних навчальних лабораторіях.

Склад завдань для заняття повинен плануватися з таким розрахунком, щоб за відведений час вони могли бути якісно виконані більшістю студентів. Для ефективного використання часу, відведеного на лабораторні роботи і практичні заняття, корисно підібрати додаткові завдання для студентів, які працюють в більш швидкому темпі.

Тривалість заняття складає не менше двох академічних годин. План заняття включає в себе, як правило, такі пункти:

1) позааудиторна самостійна підготовка студентів до заняття;

2) перевірка викладачем теоретичної підготовленості студентів до заняття;

3) інструктування студентів по проведенню ними лабораторно-практичної роботи;

4) виконання практичних завдань;

5) обговорення підсумків виконання роботи;

6) оформлення звіту про виконану роботу;

7) оцінка викладачем виконаних завдань і ступеня оволодіння студентами відповідними вміннями.

Організація і проведення занять, зокрема підготовка студентів до заняття, інструктаж, виконання студентами завдань, оформлення роботи, значно спрощуються з методичної точки зору, коли існують письмові методичні вказівки щодо їх проведення.

Лабораторні роботи та практичні заняття можуть носити репродуктивний, частково-пошуковий і пошуковий характер.

Роботи, що носять репродуктивний характер, відрізняються тим, що при їх проведенні студенти користуються докладними інструкціями, в яких вказані:

мета роботи;

пояснення (теоретичні положення і поняття);

обладнання та матеріали;

порядок виконання роботи;

тип висновків (без формулювань);

Контрольні питання;

література.

Роботи, що носять частково-пошуковий характер, відрізняються тим, що при їх проведенні студенти не користуються докладними інструкціями, їм не дається

порядок виконання необхідних дій-такі роботи вимагають від студентів самостійного підбору матеріалу і методики, вибору способів виконання роботи.

У роботах, що носять пошуковий характер, студенти повинні вирішити нову для них проблему, спираючись на наявні у них теоретичні знання.

При плануванні лабораторних робіт і практичних занять можливе поєднання репродуктивних, частково-пошукових і пошукових завдань.

Форми організації роботи студентів на заняттях: 1) фронтальна, 2) групова, 3) індивідуальна.

При фронтальній формі організації занять всі студенти виконують одночасно одне й те саме завдання. Виконання студентами психологічних тестів з

метою самопізнання - типовий приклад такої форми проведення практичних занять.

При груповій формі організації занять одна і та ж робота виконується в малих навчальних групах, що складаються з кількох людей. Проведення психологічних експериментів в парах (експериментатор - випробуваний) або трійках (експериментатор - протоколіст - випробуваний) - типова схема проведення багатьох лабораторних робіт по психології.

При індивідуальній формі організації занять кожен зі студентів виконує індивідуальне завдання. Потім вони обмінюються досвідом виконання

роботи.

Структура оформлення звіту про виконану роботу визначається типом завдання і провідною дидактичною метою. Оцінки за виконання роботи можуть

виставлятися в формі заліку або диференційовано.

Для підвищення ефективності проведення лабораторних робіт і практичних занять рекомендується розробка збірників завдань, завдань, вправ,

супроводжуються методичними вказівками.

Підвищує ефективність проведення занять також розробка завдань для експрес-контролю рівня підготовки студентів до занять. Для цього можуть

використовуватися, наприклад, програмований або навіть автоматизований тестовий контроль, постановка коротких і лаконічних питань для усного

або письмовій перевірки.

Поділися в соціальних мережах:

Схожі
Технологічна карта уроку технології (фгос)Технологічна карта уроку технології (фгос)
Що робити, якщо не здав єді? Практичні порадиЩо робити, якщо не здав єді? Практичні поради
Що значить очно-заочна форма навчанняЩо значить очно-заочна форма навчання
Як оформляти довідку про проходження практикиЯк оформляти довідку про проходження практики
Як пройти співбесіду на посаду викладача англійської мови?Як пройти співбесіду на посаду викладача англійської мови?
До позааудиторної (самостійної) роботиДо позааудиторної (самостійної) роботи
Методичні рекомендації для викладачаМетодичні рекомендації для викладача
Методичний комплекс roads - комплексна діагностика рівня розвитку аналітичних, творчих і практичних…Методичний комплекс roads - комплексна діагностика рівня розвитку аналітичних, творчих і практичних…
Базові категорії психологіїБазові категорії психології
Уявлення студентів і вчителів про педагогічної ситуаціїУявлення студентів і вчителів про педагогічної ситуації
» » Практичні і лабораторні заняття з психології
© 2017 tertuasin.ru